Arolygon Boddhad Cwsmer

Rydym yn gofyn yn rheolaidd i gleientiaid lenwi Ffurflenni Boddhad Cleient a’u dychwelyd yn anhysbys os yw hynny’n well ganddynt. Mae sawl un yn cael eu dychwelyd, gyda nifer ohonynt yn nodi manylion cyswllt; rhai heb wneud hynny. Rydym yn derbyn llawer o gardiau diolch, a fwyfwy erbyn hyn, negeseuon diolch ar ffurf e-bost.

Mae sampl o’r ymatebion hyn i’w gweld isod.

Roedd y cyngor a roesoch i mi yn gywir a phriodol. Roedd yn hawdd cysylltu. Roedd y gwasanaeth a roesoch i mi yn dda iawn, gan wneud popeth oedd ei angen. Aeth yr achos yn ei flaen yn hirach na’r disgwyl heb unrhyw fai arnom ni. Fe hoffwn i ddiolch i bawb fu ‘n ymwneud â fy achos o Mrs  Fletcher i’r ferch wrth y ddesg a atebai fy ngalwadau ffôn.

– Holiadur Boddhad Cleient – Mehefin 2015

Gwasanaeth rhagorol. Croeso cynnes iawn gan staff y dderbynfa ac roedd y derbynyddion yn wych ar y ffôn.

– Ffurflen Boddhad Cleientiaid Heb Ddyddiad

Gwasanaeth gwych gan bawb. Yn eglur, gonest a phroffesiynol – hapus iawn. Diolch.

– Ffurflen Bodlonrwydd Cleient

Un peth arall, a gaf i fanteisio ar y cyfle i ddiolch i chi am yr holl waith a’r cymorth yn ystod proses y gwerthu, mi wnes i werthfawrogi hyn yn fawr iawn; fe wnaethoch chi a Nerys y broses yn llawer haws i mi; roedd yn bleser gweithio gyda chi ac mi fydda i’n argymell eich gwasanaeth i eraill.

– E-bost – Hydref 2015

…yn gefnogol iawn ac fe eglurwyd popeth fel fy mod yn deall yn glir beth oedd trefn Llys yr Ynadon. Rydw i wedi bod yn ymwybodol o gyfreithwyr Llewellyn-Jones ers llawer dydd, ac roeddwn yn teimlo’n hyderus y cawn i gymorth a chyngor proffesiynol.

– Holiadur Boddhad Cleientiaid – Gorffennaf 2015

Fe hoffwn i fanteisio ar y cyfle i ddiolch i Mr Williams ac i chithau am ddelio gyda phryniant a fu’n hir a chymhleth. Rydym yn falch iawn gyda’r canlyniad a’r gwasanaeth proffesiynol a gawsom gan y cwmni. Diolch yn fawr iawn

– E-bost – Mawrth 2016

Fe wnaethom ni werthfawrogi’n fawr iawn yr holl gymorth a roesoch… daeth â diwedd i rywbeth fu’n boen meddwl am gryn dipyn o amser. Diolch i chi.

– Ffurflen Boddhad Cleientiaid B

Nid oes gen i unrhyw sylwadau nac awgrymiadau i helpu gwella lefel y gwasanaeth. Fodd bynnag, fe hoffwn i wneud sylw ar lefel ardderchog y gwasanaeth a dderbyniais gan bob aelod o staff, ac yn enwedig Mrs Fletcher a fu’n gefn mawr i mi ac i’m teulu.

– Holiadur Boddhad Cleient

  • Achrediadau

  • Conveyancing Quality
  • Family Law Advanced
  • Resolution
  • Cyfreithiwr i'r Teulu cydweithredol