Amaethyddiaeth ac Ystadau

Os ydych yn trafod tenantiaeth amaethyddol neu’n prynu neu werthu tir gwledig, yn y rhan fwyaf o achosion, bydd arnoch angen medrusrwydd arbenigwyr cyfreithiol fel Llewellyn-Jones. Y rheswm tros hyn yw bod y materion yma yn aml iawn yn rhai dyrys, ac fe allent beri problemau difrifol o beidio â’u trafod yn gywir…

Gyda’n swyddfeydd yn nhref wledig Rhuthun a’r Wyddgrug lled-wledig, mae ein cyngor amaethyddol pwrpasol a’n harbenigedd sylweddol o drafod eiddo cefn gwlad, ffermydd a thiroedd fferm, yn golygu ein bod yn gallu cynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf i’n cleientiaid. Pa un ai a ydych yn berchen ar dir neu’n awyddus i brydlesu, mae ein gwybodaeth o gyfraith eiddo yn golygu ein bod mewn safle da i’ch cynorthwyo gyda materion megis:

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n tudalen Amaethyddiaeth ac Ystadau

Plant

Mewn unrhyw anghydfod sy’n ymwneud â phlant, lles y plentyn yw’r flaenoriaeth uchaf i ni bob tro. Yn Llewellyn-Jones mae ein cyfreithwyr sy’n arbenigo mewn gwaith teulu/plant wedi eu hachredu gyda Chymdeithas y Cyfreithwyr ac yn gymwys i gynorthwyo ym mhob mater cyfreithiol sy’n ymwneud â phlant. Mae gennym brofiad o drafod achosion gofal a gychwynnir gan Wasanaethau Cymdeithasol (a elwir yn achosion cyfraith gyhoeddus).

Mae gan ein cyfieithwyr gwybodus brofiad eang o drafod anghydfod rhwng rhieni sydd yn methu â chytuno ar drefniadau byw eu plant (a elwir yn achosion cyfraith breifat). Gan ddefnyddio dulliau datrys anghydfod, mae gan weithwyr proffesiynol Llewellyn-Jones y wybodaeth ymyrraeth i fedru lleihau unrhyw wrthdaro.

Mewn sefyllfa anffodus ble nad oes modd cyfaddawdu, rydym ni yma i’ch cynrychioli chi, a lles pennaf eich plentyn yn y Llys. Mae gan ein cyfreithwyr gryn brofiad ym maes adfocatiaeth (llys). Rydym hefyd yn defnyddio gwasanaeth sawl bargyfreithiwr sy’n arbenigo yn y gwahanol feysydd anghydfod.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n tudalen Plant

Ymgyfreitha Sifil

Rydym yn cynrychioli hawlwyr ym mhob agwedd o ymgyfreitha sifil. Gallwn gynnig cyngor a’ch cynrychioli chi ar bob cam o’r broses pa un ai a ydych am gychwyn achos neu eich bod angen ymateb i achos sydd yn cael ei ddwyn yn eich erbyn. Gallwn eich cynghori ar ystod eang o anghydfodau cyfreithiol.

Os ydych yn unigolyn, yn bartneriaeth neu’n gwmni bydd ein Cyfreithwyr Ymgyfreitha medrus yn gweithio gyda chi, gan ddarparu cyngor cyfreithiol eglur a’ch arwain drwy bob un agwedd o’r anghydfod.

Rydym yn cynnig apwyntiadau untro heb unrhyw ymrwymiad am ffi benodol.

Rydym ar gael i gynnig cymorth a chyngor yn y meysydd canlynol:

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n tudalen Ymgyfreitha Sifil

Amddiffyn Troseddol

Pan fyddwch yn cael eich amau o gyflawni trosedd, gall popeth a wnewch ac a ddywedwch gael effaith uniongyrchol ar ba un ai a gewch chi eich erlyn ai peidio. Os cewch chi neu gydnabod eich arestio mae’n hollbwysig eich bod yn ceisio cymorth cyfreithiol gan gyfreithiwr troseddol arbenigol.

Yma yn Llewellyn-Jones mae gennym ni’r profiad a’r wybodaeth i amddiffyn pobl sy’n wynebu cyhuddiadau ym mhob agwedd o gyfraith droseddol. Mae gennym Adfocad Hawliau Uwch i edrych ar ôl eich achos o’r cyfweliad cyntaf gyda’r heddlu i’ch cynrychioli chi yn Llys yr Ynadon ac, ar gyfer materion mwy difrifol, Llys y Goron.

Rydym yn cynrychioli’n cleientiaid yn rheolaidd ar bob cam o’r broses ac mae ein cleientiaid yn gwybod y cânt wasanaeth proffesiynol, prydlon ac effeithiol 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Os nad ydych yn gymwys i dderbyn cymorth cyfreithiol gallwn gynnig cynrychiolaeth ar ffi sefydlog wedi ei theilwrio ar gyfer eich anghenion fel eich bod yn dawel eich meddwl.

Gallwn gynorthwyo gyda:

 • Cyngor yn swyddfa’r Heddlu
 • Cynrychiolaeth mewn Llys Ieuenctid
 • Cynrychiolaeth yn Llys yr Ynadon
 • Cynrychiolaeth yn Llys y Goron
 • Cyfweliadau gwirfoddol ar gyfer materion nad ydynt yn fater heddlu, e.e. ymchwiliadau i dwyll budd-daliadau
 • Cyngor am Apêl / Apeliadau.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n tudalen Amddiffyn Troseddol

Teulu

Pan fo perthynas yn chwalu, yn aml gall y dyfodol ymddangos yn ansicr. Dyna pam ei bod hi’n hollbwysig eich bod yn ceisio cyngor cyfreithiol cyn gynted ag y bo modd i sicrhau eich bod yn derbyn y cyngor gorau ar gyfer eich dyfodol a dyfodol eich teulu.

Rydym yn aelod o Gynllun Uwch Cyfraith Teulu Cymdeithas y Cyfreithwyr.

Rydym yn aelod o Resolution. Mae aelodau Resolution yn ymroi i weithio mewn modd adeiladol ac anwrthdrawol.

Mae Colette Fletcher yn Gyfreithwraig sydd wedi ei hyfforddi i weithio yn y dull Cydweithredol. Pan fo perthynas yn chwalu, wrth ddefnyddio’r dull yma byddwch chi, eich gwrthwynebydd a’r ddau gyfreithiwr yn cwrdd i geisio trafod pethau wyneb yn wyneb, ac i geisio datrys y materion heb fynd i’r llys. Maent yn ymroi i gyflawni’r canlyniadau gorau drwy gytuno yn hytrach na mynd drwy achos llys. Fodd bynnag mae’r broses yn golygu na all y cyfreithwyr eich cynrychioli chi yn y llys os yw’r broses gydweithredol yn methu.

Mae gennym brofiad eang o adfocatiaeth ac fe allwn ofalu am eich achos yn y Llys.

Rydym wedi ein lleoli yn Yr Wyddgrug, sydd â chysylltiadau ffyrdd ardderchog i drefi a dinasoedd cyfagos, ac yn falch o fedru cynnig i’n cleientiaid yr un sgiliau ac arbenigedd ar gyfraddau cystadleuol iawn. Mae ein harbenigwyr cymeradwy, yn eu plith Bargyfreithwyr, arbenigwyr Ariannol/Pensiwn, cyfieithwyr, asiantau ymholi ac arbenigwyr iechyd, wedi eu dethol yn ofalus o bob cwr o Ogledd Lloegr a Gogledd Cymru, yn seiliedig ar ansawdd eu gwasanaeth a’u pris.

Gwelwyd sawl newid tros y blynyddoedd diwethaf i gyllid Cymorth Cyfreithiol. Rydym yn parhau i ymrwymo i gynnal contract gyda’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol ar gyfer materion sy’n dal i fod yn gymwys ar gyfer cyllid cyhoeddus, gan gynnwys cyfraith gyhoeddus, plant a thrais domestig.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth Ffi Sefydlog ar gyfer cyngor teuluol.

Gyda phrofiad o drafod anghenion cymhleth ein cleientiaid, gallwn gynnig cymorth yn y meysydd cyfraith teulu canlynol:

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n tudalen Teulu

Landlord a Thenant

Mae gan Dîm Eiddo Masnachol Llewellyn-Jones y profiad a’r wybodaeth i helpu busnesau a landlordiaid i gwrdd â’u nodau masnachol. Gan weithio gyda chleientiaid o bob maint, a thros ystod o wahanol eiddo, mae gennym yr arbenigedd i gwrdd â’ch nodau a’ch dyheadau.

Waeth pa ochr o’r berthynas ydach chi, gall anghydfod fod yn beth drwg i fusnes. Fel landlord gall beryglu eich buddsoddiad – fel tenant fe allai gael effaith uniongyrchol ar eich gwaith o ddydd i ddydd. Dyna pam rydym yn argymell eich bod yn ceisio cyngor cyfreithiol i ddatrys anghydfod, yn enwedig cyn i bethau boethi.

Os ydych chi’n landlord neu’n denant sydd angen cymorth cyfreithiol, mae gan y tîm yma yn Llewellyn-Jones brofiad yn y meysydd canlynol o faterion landlord a thenant:

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n tudalen Landlord a Thenant

Atwrneiaeth Arhosol a’r Llys Gwarchod

Mae’n hollbwysig cynllunio ar gyfer y dyfodol.

Pe baech yn mynd yn analluog ac yn methu rheoli eich materion mae’n bosib y byddai angen gwneud cais i’r Llys Gwarchod. Os penderfynwch eich bod am fynd i’r afael â’r risg yma, y cam nesaf yw cwblhau Atwrneiaeth Arhosol. Gall Llewellyn-Jones eich helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol neu gallwn eich cynorthwyo mewn perthynas â’r drefn a’r weithdrefn a nodir gan y Llys Gwarchod.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n tudalen Atwrneiaeth Arhosol a’r Llys Gwarchod

Trawsgludo Preswyl a Masnachol

Yn Ionawr 2015 daeth Llewellyn-Jones yn aelod o Gynllun Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Cyfreithwyr.

Mae’r achrediad yma yn nodi fod gan ein hadran trawsgludo preswyl weithdrefnau cadarn i amddiffyn cleientiaid, yn ogystal â chynnig gwasanaeth cwsmer sydd o lefel hynod uchel. Mae gweithdrefnau tebyg yn eu lle ym maes Trawsgludo Masnachol.

Mae ein hymagwedd tuag at Drawsgludo yn golygu y gall ein cyfreithwyr gynnig gwasanaeth personol i gleientiaid sy’n wasanaeth cyflym ac wedi ei deilwrio, ac rydym gerllaw i gynorthwyo.

Mae gennym sail cwsmer mawr ar gyfer trafodiadau trawsgludo ym mhob cwr o Gymru a Lloegr ac mae’r sail yma yn cynyddu.

Gall ein cyfreithwyr profiadol eich helpu gyda’r materion cyfreithiol canlynol:

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n tudalen Trawsgludo Preswyl a Masnachol

Ewyllysiau, Profiant ac Ymddiriedolaethau

Mae’n hanfodol cynllunio ar gyfer y dyfodol.

Yn aml gall peidio â chynllunio ar gyfer y dyfodol arwain at broblemau difrifol. Gall methu ag amlinellu’ch dymuniadau o ran beth sydd i ddigwydd wedi ichi farw achosi problemau diangen ar gyfer eich teulu ac fe all beri canlyniadau nas bwriadwyd.

Gyda chymorth Llewellyn-Jones, byddwch yn gallu cynllunio ymlaen llaw a sicrhau bod eich dymuniadau yn cael eu gweithredu. Rydym yma i’ch cynorthwyo gyda’r meysydd canlynol:

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n tudalen Ewyllysiau, Profiant ac Ymddiriedolaethau 

 • Achrediadau

 • Conveyancing Quality
 • Family Law Advanced
 • Resolution
 • Cyfreithiwr i'r Teulu cydweithredol